Uykudan Uyandığımız Zaman Okunacak Dualar

0
895
Uykudan Uyandığımız Zaman Okunacak Dualar Uykudan Uyandığımız Zaman Okunacak Dualar hakkında

Uykudan Uyandığımız Zaman Okunacak Dualar

Uykudan Uyandığımız Zaman Okunacak Dualar Hakkında;

Huzeyfe (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadisi şerifte, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) uyandığında:

(اَلْحَمْدُ للَّهِ الَّذِى أحْيَانَا بَعْدَ مَا أمَاتَنَا وَإلَيْهِ النُّشُورُ) (Elhamdülillâhillezî ahyânâ ba’de mâ emâtenâ ve ileyhi’n-nüşûr)

“Bütün hamdler, bizi öldürdükten sonra dirilten Allah-u Teala’ya mahsustur ve dönüş ancak O’nadır.” diye dua ederdi. (Kaynak; Buhari, De’avat: 15, no: 5965, 5/2330; Müslim, no: 2711, 4/2083; Ebu Davud, Edeb: 107, No: 5049, 2/732)

Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Sizin biriniz uyandığınız zaman: ‘Bütün hamdler, ruhumu bana iade eden, cesedimde bana afiyet veren ve Kendisini zikretmem için bana izin veren Allah-u Te’ala’ya mahsustur.’ desin.”

Aişe (Radıyallahu Anha)’dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herhangi bir kul, Allah-u Te’ala kendisine ruhunu iade ettiği zaman:

‘Allah-u Teala’dan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, hiçbir ortağı yoktur, mülk O’na mahsustur, hamd de O’na aittir ve O, her şeye tam manasıyla gücü yetendir.’ derse, o kişinin günahları denizlerin köpükleri kadar (fazla) da olsa, mutlaka Allah-u Te’ala onun bütün günahlarını affeder.” (İbnü’s-Sünni, Amelü’l-yevmi ve’l-leyle, no: 10, 1/15)

Ebu Sa’id el-Hudri (Radıyallahu Anh)’dn rivayet edildiğine göre, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Her kim uykusundan uyandığında: ‘Ölüleri dirilten ve her şeye son derece kadir olan Zat’ı tesbih ederim.

Ey Allah! Beni kabrimden dirilteceğin günde günahlarımı mağfiret et.

Ey Allah! Kullarını dirilteceğin günde beni azabından muhafaza et’ derse, Allah-u Te’ala:

‘Kulum doğru söyledi ve bana şükretmiş oldu’ buyurur.” (İbni’s-Sünni, Amelü’l yevmi ve’l-leyle, no: 11, 1/17)

Cabir (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Şüphesiz bir kul evine girip, yatağına sokulduğunda, meleği de, şeytanı da yanına koşar.

Şeytan: ‘(Bugünü) şerle bitir’ der. Melek de kendisine: ‘Hayırla bitir’ der.

Eğer kul: ‘Allah Azze ve Celle’yi zikreder ve O’na hamdederse, melek şeytanı kovar ve o kulu gece boyu korur. O gece uyandığında yine meleği ve şeytanı onun yanına koşar. Şeytan ona: ‘(Bu günü) şerle aç’ der, melekse ona: ‘Hayırla aç’ der. Eğer bu kişi: ‘Bütün hamdler ölümünden sonra, nefsimi (ruhumu) bana iade eden ve onu uykusunda öldürmeyen Allah-u Te’ala’ya mahsustur.

Bütün hamdler, gökleri ve yerleri kaymasınlar diye tutan Allah-u Te’ala’ya mahsustur. Onlar bir kayacak olsalar, Allah’tan sonra (Kendisinden başka) onları hiçbir fert tutamaz. Şüphesiz ki O, daima Halim (ceza vermekte acele etmeyen) ve Gafur (çok bağışlayan bir Zat) olmuştur‘ der ve sonra:

‘Bütün hamdler, o Allah’a mahsustur ki, göğü yerde düşmesin diye tutuyor, ancak (gökler) O’nun izniyle (kıyamette düşerler) Şüphesiz ki, Allah-u Te’ala, insanları elbette çok esirgeyici, çok acıyıcıdır.’ der de, yatağından düşüp ölse, şehid olur.

Eğer kalkar (gece namazı) kılarsa, büyük faziletler içerisinde (çok sevaplara nail olarak) kılar.” (İbnü’s Sünni, Amelü’l- yevmi ve’l-leyle, no: 12, 1/19; Hakim, el-Müstedrek, no: 2011, 1/547; İbnü Hibban, Zinet, no: 5533, 12/343)

Aişe (Radıyallahu Anha)’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gece uyandığı vakit şöyle derdi:

“Senden başka hiçbir ilah yoktur; (ancak Sen varsın). Seni (bütün) noksan sıfatlardan tenzih ederim. Günahlarımdan istiğfar eder, Senden rahmetini isterim.”

Ey Allah’ İlmimi ziyade et. Beni hidayete erdirdikten sonra kalbimi kaydırma. Bana kendi tarafından rahmet hibe (bahş) et. Şüphesiz Sen, bol bol hibe edensin.” (Ebu Davud, Edeb: 108, No: 5061, 2/735; Hakim, el-Müstedrek, no: 1981, 1/539)

Abdullah İbni Amr (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilidğine göre, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Her kim gece uyandığında on kere: “Allah’ın ismiyle kalkarım”, on kere: “Allah’ı tesbih ederim.”, on kere de: “Allah’a iman ettim, Tağut’a (Allah’tan başka ibadet edilen her şeye) küfrettim” derse, korktuğu her şeyden korunur.”

Bir dahaki gece o zamana kadar da hiçbir günahın ona ulaş(ıp sevabını bozdur)ması meydana gelmez.” (Taberani, el-Mucemu’l-evsat, no: 9017, 9/23; Münziri, et-Terğib, no: 904, 1/238; Heysemi, Meca’u’z-zevaid, no: 17060, 10/174)

Kaynak; Resâil-i Ahmediyye 1, Dualarım, Ahmet Mahmut Ünlü

İlginizi Çekebilir: Günahtan Arınmak İçin Okunacak Dua

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.