Şehadet Okumanın Faydası

Ömründe bir kere şehadet getirmek farzdır, delil Allah Taâlâ’nın “Bilki Allah’tan başka tanrı yoktur” (Muhammed 47/19) kavl-i şerifidir. Ve kelime-i şehadet getirmenin dört şartı...

İlim mi Efdaldir,Amel mi?

Ve dahi ilim mi efdaldır, amel mi efdaldir? Beş sebep ile ilim efdaldır, zira metbûdur, amel ona tâbidir, ilim lazımdır amel melzûmdur, ilim yalnız...

Sıcak Yemenin Zararı ve Az Yemenin Faydası

Ve dahi ısıcak taam yemenin dokuz zararı var- 1. Kulağı sağır olmağa sebep olur, 2. Benzi sarı olur, 3. Gözlerinin feri olmaz, 4. Dişleri sararır, 5. Ağzının lezzeti olmaz, 6....

YEMEĞİN FARZ, SÜNNET, MEKRUH ve HARAMI

Ve dahi taam yemenin farzı altıdır: 1. Aç olmayacak kadar yemek, 2. Ol taamı yedikte ağzına lezzet gelmesini Allahu azimü’ş-şan’dan bilmek, 3. Yediği zaman doymayı ve içtiği...

YEMEKTEN ÖNCE VE SONRA ELİ YIKAMAK

Ve dahi taam (yemek) yemezden evvel el yıkamanın on kadar faidesi vardır. Bir kimse taam yemek için ellerini yıkadıkda silmezden evvel parmakları(nın) ucuyla gözlerini...

Misvak Tutunmanın On beş Faydası Vardır

Ve dahi misvak tutunmanın on beş faidesi vardır, -Siracü’l-vehhâc’da mezkûrdur-. Ve gayrı yerde yetmiş iki faidesi var, İbn Hacer Heytemî Ubâb şerhinde zikr etmiştir....

Tafsil-i İman

Ve dahi tafsil-i iman on ikidir: Rabbim Allahu azimü’ş-şan’dır, delilim Allah Taâlâ’nın “Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’adır” (Fatiha 1/1), “Tanrınız bir tek Tanrıdır, O’ndan...

Peygamberimizin 20 Vasfı

Bizim peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem hazretlerine mahsus yirmi sıfat beyan olunur: 1. İnsanla cine gönderilmiş hak peygamberdir, 2. Şeriatının hükmü kıyamete kadar bakidir, 3. Şeriatı...

Dört Cevher

Ve dahi Allahu azimü’ş-şan hazretleri beni âdeme (ademoğluna) dört cevher vermiştir: 1. Akıl, 2. İman, 3. Haya, 4. Amel-i sâlih. Bu dördü dört şeyi giderir: Akıl gadabı, iman hasedi,...

Şerri Deliller (Din,Mezhep)

Ve dahi edille-i şer’iyye (şer’î deliller) dörttür: Kitap, sünnet, icma-i ümmet, kıyas-ı müctehid. Kitap, Allahu azimü’ş-şan’ın kelâmına; sünnet, kavl-i Resul, fiil-i Resul, takrîr-i Resul{Kavl-i...

Son Yayınlar

Yapay Zeka Kullanılarak Grip Aşısı Üretildi

Yapay Zeka Kullanılarak Grip Aşısı Üretildi Avustralya’da bilim insanları yapay zeka kullanarak bir grip aşısı geliştirdi. Flinders Üniversitesi’nde üretilen aşı, bir yapay zekanın tasarladığı ilk aşı...

Gecenin En Hayırlı Zamanı

Oruçlunun İki Sevinci