Abdest Duası

0
1527

rüyada-abdest-almak2

 

Abdeste başlarken şöyle dua etmelidir:


Bismillâhil-azîm. Vel-hamdü lillâhi alâ dînil-İslâm ve alâ tevfîk-ıl-îmân El-hamdü lillâhil-lezî ce’alelmâe tahûren ve ce’alel-islâme nûren

“Azamet sahibi Allah’ın adıyla (abdest almaya başlarım.) İslam dini üzere yarattığı,Rahman (Teala’n)ın hidayetine ve imana muvaffak kıldığı için Allah’a hamd olsun.”

Abdestin başında:

Bismillahirrahmanirrahim

Demesi müstehaptır.Eğer sadece “Bismillah” derse,o da yeter.Çünkü Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):”Besmele ile başlanmayan herhangi önemli iş,yarım kalmaya mahkumdur” buyurdu.

Abdestin başında Besmele’den sonra:

 

“Eşhedü ellâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûluh”

“Şehadet ederim ki,Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.Ve yine şehadet ederim ki,Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Allah’ın kulu ve Resulüdür” der.

Eller yıkama esnasında:

“Elhamdülillâhillezî cealel mâe tahûran ve cealel islâme nûran.

“Bütün övgüler,suyu temizleyici ve İslam’ı nur kılan Allah(ü Teala’y)a aittir.” der.

 Ağza su verme esnasında:

 

Allahümme einnî ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik,Allâhümmeskınî min havzi nebiyyike ke’sen lâ ezmeu ba’dehû ebedâ.

“Allah’ım! Seni zikretmem,sana şükretmem ve sana güzel ibadet edebilmem için bana yardım et.Allah’ım! Bana Peygamberinin havzından öyle bir kase içir ki,ondan sonra ebedi susamayayım.” der.

Burna su verme esnasında:

 

Allâhümme, erihnî râihate’l Cenneti verzuknî min neîmihâ ve lâ türihnî râihate’n-nâr.

“Allah’ım! Bana Cennet’in kokusunu koklat,nimetleriyle rızıklandır.Bana cehennemin kokusunu koklatma!”

Yüzü yıkama esnasında:

 

Allâhümme beyyız vechî bi nûrike yevme tebyazzu vücûhü evliyâike velâ tüsevvid vechî bi zünûbî yevme tes-veddü vücûhü a’dâike.

“Allah’ım! Yüzümü dostlarının yüzü bembeyaz olacağı günde,nurunla yüzümü ak et.Düşmanlarının yüzü kapkara olacağı günde,günahlarım sebebiyle yüzümü karartma.” der.

Sağ kolunu yıkama esnasında:

 

Allahümme a’tinî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîrâ.

 

“Allah’ım! Kitabımı(amel defterimi) bana sağımdan ver.Beni kolay bir hesapla hesaba çek.” der.

Sol kolunu yıkama esnasında:

 

Allâhümme la tu’tinî Kitabî bi şimalî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tühâsibnî hısâben şedîdâ.

“Allah’ım! Kitabımı (amel defterimi) bana solumdan ve arka tarafımdan verme,şiddetli bir hesap ile hesaba çekme.”der.

Başı mesh etme esnasında:

 

Allahümme harrim şa’ri ve beşeri alennar ve ezılleni tahte arşike yevme lazılle illa zıllük.

“Allah’ım! Tüylerimi ve cildimi cehenneme haram kıl.Sen’in gölgenden başka gölge olmadığı günde,beni Arş’ın gölgesi altında gölgelendir.”der.

İki kulağını mesh etme esnasında:

 

Allâhümme’c’alnî mine’llezîne yestemiûne’l-kavle fe yettebiûne ahsenehû

 “Allah’ım! Beni sözü dinleyen ve en güzeline tabi olanlardan eyle.” der.

Boyunu mesh etme esnasında:

 

Allâhümme a’tık rakabetî mine’n-nâri ve’hfaznî mine’s-selâsili ve’l-ağlâli ve’l-enkâli

“Allah’ım! Boynumu cehennemden azad eyle ve beni zincirlerden,kelepçelerden ve işkencelerden muhafaza et.”der.

 Sağ ayağı yıkama esnasında:

 

Allâhümme sebbit kademeyye ale’s-Sırâtı yevme tezûllü fîhi’l-akdâm

“Allah’ım! Ayakların kaydığı günde ayaklarımı sırat (köprüsü) üzerinde sabit eyle (kaydırma)” der.

Sol ayağı yıkama esnasında:

 

Allâhümme’c-al lî sa’yi meşkûren ve zenbi mağfûren ve ameli makbûlen ve ticâreti len tebûr.

“Allah’ım! Gayretimi şükre layık,günahımı affedilen,amelimi kabul edilen ve ticaretimi ahirette sahibi helak etmeyen bir ticaret kıl.” der.

Abdest aldıktan sonra şu dualar okunmalıdır.:

 

1.) Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim,abdestini bitirdiğinde üç kere:

Eşhedü ellâ ilâhe illallâh” derse,anasından doğduğu gündeki gibi bütün günahları silinmedikçe,(o abdestinden)kalkmaz.”

 

 

2.)Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim abdest alır da konuşmadan “Eşhedü ellâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûluh” ‘Şehadet ederim ki,Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.Ve yine şehadet ederim ki,Muhammed (Aleyhisselam) Allah’ın kulu ve Resulüdür.” derse,iki abdest arasında günahları bağışlanır.(1)

 

 

3.)Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim,güzelce abdest alır da,abdestini bitirdiğinde:

“Sübhâneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en lâ ilâhe illa ente estağfiruke ve etûbu ileyk.”

“Ey Allah’ım!” Seni tesbih ederim,Sana hamd ederim,Sen’den başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik ederim,Senden mağfiret dilerim ve sana tövbe ederim.” derse,bu söz bir mühürle damgalanarak Arş’ın altına konur ve kıyamete kadar iptal edilmez.”(2)

 

 

4.)Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim,güzelce abdest alır da,abdestini bitirdiğinde:

 “La ilahe İllallahu vahdehu la`şerike leh.Allahümme’c’alni minettevvabine ve’c’alni minel-mütetahhirin.”

“Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur,o tektir,hiçbir ortağı yoktur.Ey Allah’ım! Beni son derece tevbe edenlerden ve tam manasıyla temizlenenlerden kıl!” derse,Allahü Teala ona cennetin sekiz kapısını açar,o,istediğinden girer.”(3)

 

 

5.)Rivayet edildi ki: “Arta kalan abdest suyundan içince: “Allâhumme’şfinî bi-şifâike ve dâvini bi devâike va’sımnî mine’l-velehi ve’l-emrâdı ve’l-evca'” “Allah’ım! Beni şifan ile şifalandır.Devan ile devalandır.Beni korkudan,hastalıklardan,ağrılardan koru.”der.

6.)Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim,abdestinin arkasından ‘İnna Enzelna” suresini bir kere okursa,sıddıklardan olur,iki kere okuyan şehitler divanına yazılır,üç kere okuyanı ise,Allahü Teala,Peygamberlerin cem olduğu makama ulaştırır.(4)

 

 

 

1:Müslim,1/209;Nevevi,Ezkar,32

2:Hakim,el-Müstedrek,1,564;Mecmeuzzevaid:1/244
3:Ebu Davud,170;İbni Sünni,32
4:Deylemi,Firdevsül-Ahbar,4/31,No:5463;Ramuzul-Ehadis,No:6563,sh.438

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.